یادگاری ها

شعر ها و دل نوشته هایم

یادگاری ها

شعر ها و دل نوشته هایم

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

می دانم این ها ربطی به او ندارد و اشتباهات خودمه که رنج تولید کرده... نباید به اون نسبت بدم.

خدایا از اینکه کسی غیر از تو متوجه رنجم شود بیزارم رنجم را بپوشان بگذار با عزت تحمل کنمش

تقاضای کمک نمی کنم چون مرا پر توقع میکند.

  • JUST DO