ای اهل نظر جمال اگر این است

در حیرت آینه سفر این است

زاییده ی چشم ماست زیبایی

یعنی که جمال در نظر این است

یا چشم خود از جمال میزاید

معنای بصیرت وبصر این است

آنی که به چشم عاشقان( آن) است

در منظر چشم بی نظر (این) است

سیلی است که میبرد درختان را

باران به عبارت دگر این است

این هیزم هرچه خشکتر خوشتر

جنگل به روایت تبر این است

رفتیم به جست وجوی زیبایی

در جاده ی آینه سفر این است

گشتیم و نداشت میوه جز حیرت

در باغ جمال برگ و بر این است

اسرار بلاغت و مطول را

خواندیم تمام مختصر این است:

زیبایی راز راز زیبایی است

آن راز نهفته در هنر این است

 

قیصر امین پور