یادگاری ها

شعر ها و دل نوشته هایم

یادگاری ها

شعر ها و دل نوشته هایم

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است


گفتم خلقش که تایید میکنند کار خوب را او حتما میکند و فقط هم لایک است و نباید مغرور شویم، تازه این که حتما باید بکند هم نیست اگه شرایطی باشه احتمالا جواب میده!!! ..... و جواب داد.... پس باید در طبیعت به دقت بنگرم! امیدارم برداشت درستی باشه چون نیتم این بود.

  • JUST DO